Obiective

Scopul Institutului pentru Solidaritate Socială este dezvoltarea cercetării de specialitate, a informării și dezbaterilor privind politicile publice românești, europene și internaționale. Institutul pentru solidaritate socială se dorește a fi o platformă de elaborare, dezbatere și promovare de politici publice prin încurajarea și sprijinirea membrilor în elaborarea, publicarea,
diseminarea și promovarea unor asemenea inițiative comune și/sau individuale la nivel național și/sau european.
Obiectivele Institutului pentru Solidaritate Socială sunt următoarele:
a) derularea de programe de cercetare și analiză instituțională;
b) elaborarea de propuneri de politici publice;
c) valorificarea şi diseminarea rezultatelor cercetării, prin publicarea de lucrări științifice,
publicaţii periodice şi alte lucrări în domeniu, în format tipărit şi/sau electronic;
d) iniţierea, stabilirea şi dezvoltarea raporturilor de colaborare şi cooperare cu alte centre
similare, precum şi cu structuri având un obiect de activitate de interes comun;
e) organizarea de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale pe subiecte de actualitate;
f) organizarea de activităţi cultural-artistice relevante pentru scopul Asocițiației;
g) oferirea de consultanţă şi expertiză calificată pe probleme a căror rezolvare intră în aria sa de
competenţe;
h) sensibilizarea mediului economic şi social cu privire la abordarea economiei
comportamentale, prin punerea în valoare a experienței, cunoştinţelor şi informaţiilor acumulate
în cadrul diverselor manifestări şi activităţi;
i) sprijinirea entităților private, administraţiei publice, sistemului educaţional a organizaţiilor
neguvernamentale şi a proiectelor acestora pentru eficientizarea utilizării şi conservarea
resurselor umane, materiale şi informaţionale;
j) promovarea şi dezvoltarea cooperării cu structuri similare, din ţară şi/sau din străinătate, din
domeniul dezvoltării durabile sau din alte domenii de interes ale Asociaţiei;
l) dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi manageriale ale membrilor și colaboratorilor;
m) dezvoltarea de programe de instruire;
o) facilitarea accesului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile şi promovarea unei societăţi incluzive şi coezive în scopul asigurării bunăstării tuturor cetăţenilor;
p) promovarea respectului pentru drepturile omului şi pentru libertăţile fundamentale, arespectului faţă de sine şi faţă de alţii; dezvoltarea unor atitudini şi comportamente care să conducă la respectarea drepturilor celorlalţi, promovarea egalităţii de gen, respectarea, înţelegerea şi valorizarea diversităţii culturale, în special în ceea ce priveşte diferenţele naţionale, etnice, religioase sau lingvistice; promovarea cetăţeniei active şi a democraţiei.